Những Trường Hợp Thuộc Phạm Vi Loại Trừ Của Bảo Hiểm Du Lịch

Posted on | 2 Comments

Bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm du lịch mang rất nhiều đặc thù và những điểm cần lưu ý như những trường hợp thuộc phạm vi loại trừ của bảo hiểm sẽ được đề cập đến trong bài viết dưới đây.

1. Phạm vi loại trừ là gì?

Loại trừ bảo hiểm là việc loại trừ những trường hợp, sự kiện, sự cố mang tính chất chủ quan như vi phạm pháp luật, vi phạm cam kết, … thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường . Những điều khoản loại trừ trách nhiệm bồi thường luôn được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

Ngay cả trường hợp bảo hiểm mọi rủi ro thì vẫn có những điều khoản loại trừ, cũng có nghĩa là không phải cứ tham gia bảo hiểm mọi rủi ro thì tổn thất nào cũng được bồi thường. Những tổn thất thuộc một trong những nguyên nhân loại trừ gây nên sẽ không được bồi thường.

Những trường hợp thuộc phạm vi loại trừ của bảo hiểm du lịch
Những trường hợp thuộc phạm vi loại trừ của bảo hiểm du lịch

2. Các trường hợp thuộc phạm vi loại trừ

– Những thiệt hại hoặc sự kiện bảo hiểm xảy ra do lỗi cố ý của người tham gia bảo hiểm hoặc người được hưởng quyền lợi bảo hiểm (khi việc chi trả quyền lợi bảo hiểm đem lại lợi ích cho những người nói trên mà bản thân họ cố ý gây tự ra thiệt hại hoặc rủi ro cho bản thân để được hưởng bảo hiểm) như tự tử, đánh nhau (không phải phòng vệ chính đáng).

– Những người vi phạm pháp luật, không tuân thủ uống thuốc theo đơn chỉ định của bác sĩ, không tuân thủ nội quy an toàn lao động bị tai nạn lao động,…

– Biết được sự kiện xảy ra mới mua bảo hiểm như có bệnh sau đó mới tham gia bảo hiểm cho bệnh này (không khai báo), có bệnh từ trước rồi mới mua bảo hiểm,…

– Những sự cố xảy ra mang tính chất thảm họa gây ra bởi động đất, sóng thần, núi lửa phun, chiến tranh, đình công, bạo động bạo loạn.

– Thiệt hại tài sản do bị trộm cắp trong tai nạn và thiệt hại các tài sản mang theo không được kê khai rõ ràng để được bảo hiểm như tiền, vàng bạc, đá quý, trang sức, hành lý, tranh cổ, hài cốt,…

– Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật).

– Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hay các chất kích thích tương tự khác.

Như vậy tất cả các sản phẩm bảo hiểm dù là bảo hiểm mọi rủi ro điều phải có loại trừ bảo hiểm (cho các rủi ro, sự kiện bảo hiểm) xảy ra do lỗi của người được bảo hiểm hoặc xảy ra thảm họa hoặc thuộc phạm vi bảo hiểm của loại sản phẩm khác thông dụng trên thị trường.

Việc đề ra loại trừ bảo hiểm là cần thiết và thiết yếu trong tất các các sản phẩm bảo hiểm kể cả với sản phẩm bảo hiểm mọi rủi ro vẫn phải có loại trừ bảo hiểm.

Những trường hợp thuộc phạm vi loại trừ của bảo hiểm du lịch
Những trường hợp thuộc phạm vi loại trừ của bảo hiểm du lịch

Theo điều 16 luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 gồm các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm :

  • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
  • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.
  • Không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong các trường hợp sau:
    – Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật do vô ý
    – Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.